Zasady rekrutacji

Wymagania formalne

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku bioetyka mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równorzędny na dowolnym kierunku.

UWAGA: Do elektronicznej rejestracji i rekrutacji na studia II stopnia na kierunku bioetyka mogą  przystąpić także osoby, które nie zdały jeszcze egzaminu licencjackiego, inżynierskiego, magisterskiego lub równorzędnego.

Rejestracja przed uzyskaniem dyplomu: System IRK umożliwia rejestrację na studia II stopnia osobom, które jeszcze nie otrzymały dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego. W zakładce “wykształcenie” na koncie rejestracyjnym kandydata należy zaznaczyć “dyplom licencjata lub równoważny” lub odpowiednio “dyplom inżyniera” bądź “dyplom magistra”, a numer i datę wystawienia dyplomu pozostawić bez zmian (dane te należy uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Rozmowa kwalifikacyjna przed uzyskaniem dyplomu: Osoby, które nie zdały jeszcze egzaminu dyplomowego licencjackiego, inżynierskiego, magisterskiego lub równorzędnego mogą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej na studia na kierunku bioetyka, pod następującymi warunkami:

a) najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej dostarczą zaświadczenie o przewidywanym terminie egzaminu, przy czym termin ten nie może być późniejszy niż termin składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia na kierunku bioetyka.

b) w dniu rozmowy kwalifikacyjnej złożą pisemne oświadczenie, w którym zobowiązują się do okazania dyplomu licencjata, inżyniera,  magistra lub równorzędnego po jego uzyskaniu albo zaświadczenia o uzyskaniu takiego dyplomu wydanego przez właściwą uczelnię, oraz przyjmują do wiadomości, że okazanie dyplomu albo przedstawienie zaświadczenia o jego uzyskaniu jest warunkiem koniecznym otrzymania decyzji o przyjęciu na studia na kierunku bioetyka.

c) jeśli zostaną zakwalifikowane na studia na kierunku bioetyka, najpóźniej w dniu składania dokumentów okażą dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny albo zaświadczenie o uzyskaniu takiego dyplomu wydane przez właściwą uczelnię. Data uzyskania dyplomu nie może być późniejsza niż termin składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia na kierunku bioetyka.

Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną (wcześniej należy dokonać elektronicznej rejestracji). Rozmowa składa się z dwóch części:

Część 1: Autoprezentacja kandydata (maksimum 30 punktów): Kandydat jest proszony, aby pokrótce opowiedział o sobie, swoich zainteresowaniach oraz dotychczasowych osiągnięciach akademickich, naukowych i zawodowych, a także przedstawił powody, dla których chciałby studiować bioetykę.

Część 2: Rozmowa na temat lektur (maksimum 70 punktów): Przed rozmową kwalifikacyjną kandydat wybiera dwie lektury bioetyczne z listy lektur ogłoszonej przez Komisję Rekrutacyjną (lista lektur poniżej). Jedna z wybranych lektur winna być w języku polskim, a druga w języku angielskim. Kandydat powinien przygotować się do dyskusji na temat wybranych przez siebie tekstów, która odbywa się w języku polskim lub angielskim, według wyboru kandydata.

Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w procesie rekrutacji wynosi 100. Minimum punktów wymaganych do przyjęcia na studia wynosi 60.

Lista lektur

Wydruki pozycji z listy lektur są dostępne w bibliotece Wydziału Filozofii i Socjologii, Krakowskie Przedmieście 3, na pierwszym piętrze.

Pojęcie zdrowia i choroby

 • Z. Szawarski, Dwa rodzaje wiedzy medycznej, [w:] Z. Szawarski, „Mądrość i sztuka leczenia”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 67-83.
 • T. Szasz, The myth of mental illness, “American Psychologist” 1960, vol. 15, nr 2, s. 113-118.

Etyka kliniczna

 • P. Łuków, Komu jest potrzebny kodeks etyki lekarskiej, „ISF Diametros” 2007, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=cnf4&m=44&jh=1&ih=72. 4.
 • J. Savulescu, Conscientious Objection in Medicine, „BMJ British Medical Journal” 2006 (332)7536, s. 294-297.

Etyka prokreacyjna

 • M.A. Warren, O moralnym i prawnym statusie aborcji [w:] „Początki ludzkiego życia”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2010, s. 197-214.
 • R.M. Hare, Abortion and the golden rule, „Philosophy and Public Affairs” 1975 (4)3, s. 201-222.

Etyka końca życia

 • D. Marquis, Słabość argumentu za legalizacją samobójstwa z pomocą lekarza, [w:] „Wokół śmierci i umierania”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2009, s. 303-318.
 • D.W. Brock, Active voluntary euthanasia, „The Hastings Center Report” 1992, vol. 22, nr 2, s. 10-22.

Etyka nowych biotechnologii

 • D.W. Brock, Klonowanie ludzi: ocena etycznych argumentów za i przeciw, [w:] „Czy powstanie klon człowieka? Fakty i fantazje”, red. M. Nussbaum, C. Sunstein, Warszawa, Diogenes 2000: 151-176.
 • J. Savulescu, B. Foddy, M. Clayton, Why we should allow performance enhancing drugs in sport, British Journal of Sports Medicine 2004, vol. 38, nr 6, s. 366-70.

Etyka środowiskowa

 • P. Singer, Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie, „Etyka” 1980, vol. 18, s. 49-61.
 • A. Leopold, Land ethics, [w:] Ethics in Practice. An Anthology” 2. Ed., red. H. LaFollette, Blackwell Publishers. 631-639.

Etyka badań naukowych

 • H. Jonas, Filozoficzne refleksje na temat eksperymentów z udziałem ludzi, [w:] „Badania z udziałem ludzi”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2011, s. 333-354.
 •  J. Harris, Scientific research is a moral duty, „Journal of Medical Ethics” 2005, vol. 31, s. 242-248.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym/kandydaci na studia równoległe

Nie przewiduje się żadnych ulg w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów z dyplomem zagranicznym ani dla studentów zainteresowanych podjęciem studiów równoległych na kierunku bioetyka.