Praktyki

Każdy student jest zobowiązany do odbycia praktyk w wymiarze 70 godzin w trakcie I roku studiów. Student wybiera formę, czas i miejsce praktyk z oferty przygotowanej przez Koordynatora ds. Praktyk. Przewiduje się organizację następujących form praktyk studenckich:

  • praktyki kliniczne (np. w hospicjach, szpitalach, domach pomocy społecznej)
  • praktyki społeczno-edukacyjne (np. w organizacjach pozarządowych działających na rzecz praw pacjentów)
  • praktyki badawcze (np. w projektach badawczych lub konferencyjnych realizowanych przez wykładowców kierunku)
  • praktyki administracyjne (np. w biurach rzeczników praw pacjenta, dzielnicowych wydziałach ds. zdrowia)

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie opinii opiekuna reprezentującego instytucję, w której student odbywa praktykę, oraz sprawozdania z praktyki przygotowanego przez studenta i zawierającego samoocenę osiągniętych efektów kształcenia.