Zasady rekrutacji

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku bioetyka mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równorzędny na dowolnym kierunku.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie punktacji, na którą składa się suma punktów (R) uzyskanych przez kandydata: (a) za średnią ocen z egzaminów ze wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem (S) – 75% oceny oraz  (b) za ocenę na dyplomie (D) – 25% oceny, pomnożona przez 20. Maksymalna suma punktów wynosi 100. Punkty obliczane są według wzoru: R=(S*0,75+D*0,25)*20.

Odpowiedniki liczbowe ocen: 6 (celujący) lub 5 (bardzo dobry) – 5; 4+ (dobry plus) – 4,5; 4 (dobry) – 4; 3+ (dostateczny plus) – 3,5; 3 (dostateczny) – 3.

Jeżeli liczba kandydatów przekroczy dwukrotność limitu przyjęć, kandydaci będą zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej poświęconej ich motywacjom do studiowania bioetyki, zainteresowaniom bioetycznym oraz dotychczasowym osiągnięciom akademickim, naukowym lub zawodowym. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali od 0 do 25 punktów. Punkty z rozmowy kwalifikacyjnej będą sumowane z punktami za średnią ocen z egzaminów i ocenę na dyplomie (R). Kandydaci będą przyjmowani według listy rankingowej sporządzonej na podstawie wyżej wskazanych zasad do wyczerpania limitu miejsc ustalonego dla kierunku studiów bioetyka.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Kandydaci legitymujący się dyplomem zagranicznym kwalifikowani są na tych samych zasadach, co kandydaci z dyplomem wydanym przez uczelnię polską.

Kandydaci na studia równoległe

Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów równoległych na kierunku bioetyka kwalifikowani są na tych samych zasadach, co pozostali kandydaci.