Zasady rekrutacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku bioetyka mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równorzędny na dowolnym kierunku.

1. Egzamin wstępny

Egzamin wstępny składa się z dwóch części:

  1. Ocena osiągnięć kandydata (maksimum 20 punktów): Kandydat ma 5 minut na przedstawienie swoich osiągnięć akademickich, naukowych i zawodowych. Ocenie poddawane są dotychczasowe osiągnięcia akademickie, naukowe i zawodowe kandydata zgodnie z tabelą w punkcie 4 poniżej.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna (maksimum 80 punktów): Przed egzaminem wstępnym kandydat wybiera dwie lektury bioetyczne (jedną w j. polskim, drugą w j. angielskim) z listy lektur ogłoszonej przez Komisję Rekrutacyjną (lista lektur w punkcie 3 poniżej). Kandydat powinien przygotować się do dyskusji na temat wybranych przez siebie tekstów zgodnie z tabelą w punkcie 4 poniżej.

2. Kwalifikacja kandydatów

Na podstawie oceny osiągnięć akademickich, naukowych i zawodowych kandydata oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w procesie rekrutacji wynosi 100. Minimum punktów wymaganych do przyjęcia na studia wynosi 60.

3. Lista lektur

W sprawie udostępnienia wybranych lektur, proszę pisać:

Pojęcie zdrowia i choroby

1. Z. Szawarski, Dwa rodzaje wiedzy medycznej, [w:] Z. Szawarski , „Mądrość i sztuka leczenia”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 67-83.
2. T. Szasz, The myth of mental illness, “American Psychologist” 1960, vol. 15, nr 2, s. 113-118.

Etyka kliniczna

3. P. Łuków, Komu jest potrzebny kodeks etyki lekarskiej, „ISF Diametros” 2007, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=cnf4&m=44&jh=1&ih=72.
4. J. Savulescu, Conscientious Objection in Medicine, „BMJ British Medical Journal” 2006 (332)7536, s. 294-297.

Etyka prokreacyjna

5. M.A. Warren, O moralnym i prawnym statusie aborcji [w:] „Początki ludzkiego życia”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2010, s. 197-214.
6. R.M. Hare, Abortion and the golden rule, „ Philosophy and Public Affairs” 1975 (4)3, s. 201-222.

Etyka końca życia

7. D. Marquis,Słabość argumentu za legalizacją samobójstwa z pomocą lekarza,[w:] „Wokół śmierci i umierania”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2009, s. 303-318.
8. D.W. Brock, Active voluntary euthanasia, „The Hastings Center Report” 1992, vol. 22, nr 2, s. 10-22.

Etyka nowych biotechnologii

9. D.W. Brock, Klonowanie ludzi: ocena etycznych argumentów za i przeciw, [w:] „Czy powstanie klon człowieka? Fakty i fantazje”, red. M. Nussbaum, C. Sunstein, Warszawa, Diogenes 2000: 151-176.
10. J. Savulescu, B. Foddy, M. Clayton, Why we should allow performance enhancing drugs in sport, British Journal of Sports Medicine 2004, vol. 38, nr 6, s. 366-70.

Etyka środowiskowa

11. P. Singer, Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie, „Etyka” 1980, vol. 18, s. 49-61.
12. A. Leopold, Land ethics, [w:] „ Ethics in Practice. An Anthology” 2. Ed., red. H. LaFollette, Blackwell Publishers. 631-639.

Etyka badań naukowych

13. H. Jonas, Filozoficzne refleksje na temat eksperymentów z udziałem ludzi, [w:] „Badania z udziałem ludzi”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2011, s. 333-354.
14. J. Harris, Scientific research is a moral duty, „Journal of Medical Ethics” 2005, vol. 31, s. 242-248.

4. Kryteria oceny

 

PUNKTACJA

Ocena osiągnięć kandydata

Max

20

Kryteria przyznawania punktów

Dotychczasowe osiągnięcia akademickie, naukowe i zawodowe*

20

5

doktorat lub dorobek naukowy (np. publikacje w czasopismach naukowych, udział w konferencjach naukowych, etc.)*

4

drugi licencjat/magisterium/dyplom równorzędny lub drugi kierunek studiów w toku lub studia doktoranckie w toku*

3

znacząca aktywność edukacyjna (np. udział w szkołach letnich lub innych szkoleniach pozauniwersyteckich; działalność organizacyjna, etc.)*

3

znacząca aktywność społeczna (np. współpraca z NGOs; działalność w mediach, etc.)*

3

doświadczenie zawodowe związane z bioetyką (np. praca w zawodzie pielęgniarki)*

2

doświadczenie zawodowe niezwiązane z bioetyką (np. praca dorywcza w trakcie studiów)*

Ocena przebiegu rozmowy na temat wybranych lektur bioetycznych
[ocena umiejętności i kompetencji społecznych]

Max

80

Kryteria przyznawania punktów

Umiejętność formułowania złożonych wypowiedzi ustnych w języku polskim na wybrane tematy bioetyczne

20

20

Bardzo wysoka

15

Wysoka

10

Dostateczna

5

Niska

0

Bardzo niska

Umiejętność krytycznego analizowania i oceniania wypowiedzi innych autorów na wybrane tematy bioetyczne

20

20

Bardzo wysoka

15

Wysoka

10

Dostateczna

5

Niska

0

Bardzo niska

Umiejętność formułowania własnego stanowiska dotyczącego wybranych kwestii bioetycznych i przedstawiania argumentów na jego poparcie

20

20

Bardzo wysoka

15

Wysoka

10

Dostateczna

5

Niska

0

Bardzo niska

Umiejętność posługiwania się literaturą bioetyczną w języku angielskim

10

10

Ponadprzeciętna

5

Wystarczająca

0

Niewystarczająca

Świadomość znaczenia refleksji etycznej oraz uwarunkowań społecznych, prawnych i ekonomicznych dla rozwoju współczesnej biomedycyny i innych bionauk

10

10

Ponadprzeciętna

5

Wystarczająca

0

Niewystarczająca

* Osiągnięcia oraz doświadczenie kandydatów należy udokumentować w formie skanów stosownych dokumentów wczytanych do IRK w czasie rejestracji.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, będą mogli potwierdzić swoje kompetencje do studiowana w tym języku podczas egzaminu wstępnego.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<