Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy:

 • zna i rozumie genezę, historię oraz interdyscyplinarną naturę bioetyki;
 • rozumie rolę bioetyki w praktyce i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk;
 • zna terminologię bioetyczną w języku polskim i w języku angielskim;
 • zna współczesne problemy oraz perspektywy teoretyczne i badawcze: (1) etyki klinicznej, (2) etyki badań naukowych, w tym etyki prowadzenia badań biomedycznych z udziałem ludzi albo z udziałem zwierząt; (3) wybranych działów
 • bioetyki (np. etyki prokreacji, etyki końca życia, etyki nowych technologii, etyki środowiska naturalnego);
 • zna naczelne pojęcia i teorie etyczne oraz metody etyki praktycznej;
 • ma wiedzę z zakresu wybranej subdyscypliny filozoficznej, z której dorobku korzysta bioetyka;
 • zna naczelne pojęcia, problemy, teorie i metody socjologii i antropologii medycyny;
 • zna podstawowe pojęcia, instytucje i regulacje z zakresu prawa medycznego i biotechnologicznego;
 • zna i rozumie organizację i funkcjonowanie systemów opieki zdrowotnej w kontekście polityki zdrowotnej państwa;
 • rozumie społeczno-kulturowe, prawne i polityczno-ekonomiczne uwarunkowania praktyki i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk;
 • zna cele i metody pracy konsultantów/doradców etycznych oraz komisji etycznych i bioetycznych.

W zakresie umiejętności:

 • potrafi identyfikować, interpretować i analizować problemy i konflikty etyczne występujące w praktyce i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk;
 • umie posługiwać się systemami norm etycznych, prawnych, organizacyjnych i zawodowych w celu rozwiązania konkretnych przypadków lub problemów bioetycznych;
 • dostrzega kulturowo-społeczne aspekty praktyki i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk;  potrafi je badać przy użyciu wybranych metod i technik badawczych z zakresu nauk społecznych;
 • umie przeprowadzić metodyczną analizę przypadku klinicznego oraz sformułować i merytorycznie uzasadnić rekomendację etyczną w danej sprawie;
 • umie dokonać metodycznej oceny projektu badania biomedycznego z udziałem ludzi albo zwierząt oraz sformułować i merytorycznie uzasadnić opinię w sprawie dopuszczalności jego prowadzenia;
 • umie przygotować i ocenić projekt dokumentu regulacyjnego z zakresu bioetyki;
 • potrafi zaprojektować program kształcenia z zakresu etyki lub bioetyki;
 • potrafi stosować różne metody, formy i techniki dydaktyczne w nauczaniu etyki i bioetyki.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • docenia wartość dyskusji, w szczególności w środowisku interdyscyplinarnym;
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, w szczególności potrafi uczestniczyć w grupowym przygotowaniu projektów bioetycznych o charakterze badawczym,  konsultacyjno-opiniodawczym, edukacyjnym i regulacyjnym;
 • docenia znaczenie i potrzebę edukacji etycznej i bioetycznej wśród przedstawicieli zawodów medycznych, badaczy, twórców polityki zdrowotnej, legislatorów oraz przedstawicieli administracji ochrony zdrowia;
 • potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych;
 • docenia znaczenia refleksji humanistycznej, w szczególności refleksji etycznej i bioetycznej oraz jurydycznej, dla rozwoju nauki i techniki, rozwoju społeczeństw demokratycznych i pluralistycznych oraz dla kształtowania się więzi społecznych opartych na poszanowaniu godności i podstawowych praw człowieka.