Przedmioty

Według programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2023/2024:

A. Języki i metody bioetyki 

 • Metody etyki  [I rok, w60 godz. + ćw60 godz.]
 • Prawo medyczne i ochrony zdrowia [I rok, 60 godz.]
 • Społeczeństwo kultura i zdrowie [I rok, 60 godz.]
 • Projekt z zakresu bioetyki empirycznej [I rok, 30 godz.]

B. Podstawowe problemy i obszary bioetyki

 • Wstęp do bioetyki  [I rok, 30 godz.]
 • Etyka wobec innowacji technologicznych [I rok, 30 godz.]
 • Etyka kliniczna  [I rok, 60 godz.]
 • Etyka badań naukowych  [II rok, 60 godz.]
 • Etyka globalna i środowiskowa [II rok, 60 godz.]

C. Specjalizacja bioetyczna

 • Seminarium magisterskie [II rok, 30 godz.]
 • Praktyka bioetyczna  [I rok; 90 godz.]

Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 90 godz. Praktyka obejmuje: wizyty studyjne w wybranych podmiotach leczniczych, jednostkach badawczych lub podmiotach administracji na rzecz zdrowia (10 godz.), oraz praktyki stacjonarne (80 godz.) w wybranym przez studenta podmiocie, którego działalność stanowi przedmiot zainteresowania bioetyki.

 • Seminaria bioetyczne do wyboru  [I i II rok, 6 x 30 godz.]

Student ma obowiązek w toku całych studiów zaliczyć 7 seminariów bioetycznych (6 x 30 godzin; 6 x 3 ECTS) – 3 seminaria w I roku studiów i 4 w II roku studiów, w tym przynajmniej dwa w języku angielskim. Warunkiem zaliczenia seminariów prowadzonych w języku angielskim jest osiągnięcie przez studenta także językowych efektów kształcenia na poziomie B2+.

Seminaria bioetyczne dzielą się na dwie grupy – seminaria stałe i seminaria  autorskie. Student może wybierać zajęcia z obu kategorii. Seminaria stałe są oferowane w każdym roku akademickim, naprzemiennie w języku polskim i w języku angielskim. Student może zrealizować wybrane seminarium w wybranym przez siebie języku.

Seminaria bioetyczne stałe:

 • Etyka prokreacyjna (Procreative ethics) 
 • Etyka końca życia (Ethics of end-of-life issues)
 • Etyka i zwierzęta pozaludzkie  (Ethics and nonhuman animals
 • Biopolityka (Biopolitics)

Seminaria bioetyczne autorskie widoczne są na planie zajęć na dany rok akademicki.  

D. Przedmioty ogólnouniwersyteckie 

Student ma obowiązek zrealizować w trakcie studiów 120 godzin (12 ECTS) zajęć ogólnouniwersyteckich, w tym 60 godzin (6 ECTS) w I roku studiów i 60 godzin (6 ECTS) w II roku studiów.