Studia

BIOETYKA to stosunkowo nowa, dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i praktyki społecznej zajmująca się etycznymi oraz społeczno-kulturowymi, prawnymi i polityczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami rozwoju nauk medycznych i biologicznych, a także innych dyscyplin, których bezpośrednim przedmiotem badań bądź oddziaływań jest życie i zdrowie ludzi, dobrostan zwierząt lub środowisko naturalne.

Studia na kierunku bioetyka przygotowują do pracy badawczej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Studenci zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki i filozofii, prawa, socjologii, antropologii oraz nauk politycznych. Nabywają też umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie bioetyki, w instytucjach publicznych i społecznych zajmujących się m.in. problematyką ochrony zdrowia, ochroną praw pacjentów.

Oferujemy fascynujące studia w kameralnym gronie (maksymalnie 25 osób na roku), z łatwym dostępem do wykładowców mających bogate doświadczenie dydaktyczne, badawcze i praktyczne z zakresu bioetyki, zdobyte w kraju i za granicą. Zapewniamy nowatorskie, interaktywne metody nauczania, praktyki oraz zajęcia w języku polskim i angielskim. Większość zajęć to seminaria, konwersatoria i praktyki, przygotowujące przyszłych absolwentów do praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności. Prowadzący kładą duży nacisk na indywidualne podejście do każdego studenta i studentki, aby umożliwić im jak największy rozwój talentów i zdobycie szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy.

Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku bioetyka będą mogli kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) na uczelniach polskich i zagranicznych, w szczególności na studiach z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu, a także na specjalistycznych studiach doktorskich z zakresu etyki praktycznej, bioetyki lub etyki medycznej.