Praktyki

Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 90 godzin (5 ECTS) w trakcie I roku studiów. Celem praktyk jest zapoznanie studentów z zadaniami, specyfiką pracy oraz zasadami organizacji i funkcjonowania podmiotów, w których realizowana jest praktyka.

Obligatoryjna praktyka obejmuje dwa komponenty:

  • Wizyty studyjne- minimum 2 wizyty w wybranych podmiotach leczniczych, jednostkach badawczo-rozwojowych z dziedziny nauk medycznych i biotechnologicznych lub podmiotach administracji na rzecz ochrony zdrowia. Wizyty trwają od 3 do 6 godzin i odbywają się pod nadzorem Opiekuna praktyk zawodowych oraz reprezentanta wizytowanej placówki. Obejmują spotkanie i rozmowę z przedstawicielami/pracownikami danego podmiotu oraz zwiedzanie placówki.
  • Praktykę stacjonarną w wymiarze 80 godzin w wybranym przez studenta podmiocie, którego działalność stanowi przedmiot zainteresowania bioetyki, w szczególności w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (np. w hospicjum, domu pomocy społecznej, szpitalu, sanatorium); podmiocie zajmującym się prowadzeniem bądź nadzorowaniem badań naukowych w biomedycynie (np. laboratorium, komisji bioetycznej przy okręgowej izbie lekarskiej lub uczelni medycznej); podmiocie pozarządowym działającym w obszarze promocji i ochrony zdrowia lub praw pacjentów albo ochrony praw zwierząt pozaludzkich; podmiocie administracji publicznej na rzecz ochrony zdrowia (np. Ministerstwie Zdrowia, Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, wydziale zdrowia i polityki społecznej).

Opiekun praktyk zawodowych: dr Emilia Kaczmarek;